nội dung chương trình

Pháp Hội Mandala
Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

2022

Pháp Hội Mandala Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Dec 03-04, 2022

Cầu An, Cầu Siêu

Dec 03-04, 2022

Xuất Gia Vị Tha

Nov26 - Dec05, 2022

Bồ Tát Tại Gia Hộ Pháp

Nov26 - Dec05, 2022

Nội Dung
Chương Trình