nội dung chương trình

Pháp Hội Mandala
Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

2021

Pháp Hội Mandala Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

18-19/12/2021

Cầu An, Cầu Siêu

18-19/12/2021

Xuất Gia Vị Tha

09-20/12/2021

Bồ Tát Tại Gia Hộ Pháp

09-20/12/2021

Nội Dung
Chương Trình