Pháp Hội Mandala
Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Khởi Phát Lòng Từ Bi
Lắng Tâm Yên Định, Chốn Chốn An Bình

 • Địa Điểm Tổ Chức

 • Anaheim Convention Center
  800 W Katella Ave,
  Anaheim, CA 92802

 • Map
 • Thứ Bảy

  12/03

  Dâng Hoa Cúng Phật
  Thanh Tịnh Đàn Tràng
  Lễ Thắp Nến Cung Thỉnh Thánh Hiền

 • Chủ Nhật

  12/04

  Lễ Lạy
  Thực Tập Thiền Định
  Đại Lễ Mandala

Các Chương Trình Chính
Trong Pháp Hội

Xuất Gia Vị Tha

Một chương trình tu học 10 ngày theo hạnh xuất gia cùng tâm nguyện tu cho người và làm nồng cốt cho Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn.

Chi Tiết

Tu Pháp Quán Âm

Tu tập pháp Tứ Liên Hoa để khởi phát lòng Từ Bi

Chi Tiết

Mandala Quán Âm
Cứu Khổ Cứu Nạn

Khởi Phát Lòng Từ Bi, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh

Chi Tiết
Cầu An Cầu Siêu

Xin Cầu An

Xin Cầu Siêu

Pháp Hội Di Đà