Bài Vị Cầu An Cầu Siêu

Trong Pháp Hội Quán Âm, cầu nguyện hồi hướng cứu độ vong linh bằng cách dùng các bài vị và ghi tên họ của người quá cố. Mỗi bài vị đại diện cho thân của một vong linh. Ban Ân Cần sẽ giúp quý vị thỉnh bài vị tại Pháp Hội.

Quý vị muốn đem tro cốt vào Mandala, xin để tro cốt trong bình tro cốt nhỏ. Xin vào trang mạng để coi bình tro cốt nhỏ:

Hủ Đựng Tro Cốt