Bùi Thị Thoan

87 tuổi
Mất tại Việt Nam
vì nhiễm COVID-19

Michael Beck

67 tuổi
Mất tại United States

Ngô Văn Phương

56 tuổi
Mất tại United States

Nguyễn Văn Minh

68 tuổi
Mất tại United States
vì nhiễm COVID-19

Nguyễn Văn Việt

90 tuổi
Mất tại United States

Trương Đình Quốc Cường

68 tuổi
Mất tại United States

Đoàn THị Ngọc Thư

31 tuổi
Mất tại United States

Khuong Trường Thanh

70 tuổi
Mất tại United States

Ta Thach

77 tuổi
Mất tại United States

Ta Long

22 tuổi
Mất tại United States

Phan Soái

88 tuổi
Mất tại Việt Nam

Phan Duy Hân

tuổi
Mất tại Viet Nam

Nguyễn Khắc Mãi

95 tuổi
Mất tại Germany

Nguyễn thị Ngạn

62 tuổi
Mất tại Germany

Phạm Doãn Đương

72 tuổi
Mất tại Germany

Nguyễn thị Ánh

93 tuổi
Mất tại Việt Nam

Giang Tong Hien

61 tuổi
Mất tại Việt Nam

Thai Nghi

88 tuổi
Mất tại United States

Trần Đình Tuấn

73 tuổi
Mất tại Việt Nam
vì nhiễm COVID-19

Đặng Ngọc Oanh

95 tuổi
Mất tại Việt Nam

Mirage Noury

96 tuổi
Mất tại United States

Xuan Ly

90 tuổi
Mất tại United States

Ai Diep

89 tuổi
Mất tại United States

Que Nguyen

77 tuổi
Mất tại United States

Thượng Văn Nguyễn

85 tuổi
Mất tại United States

Văn Lem Nguyễn

78 tuổi
Mất tại France

Quốc Bảo Trần

78 tuổi
Mất tại Canada

Thị Tuyết Nguyễn

95 tuổi
Mất tại United States

Quốc Chương Trần

24 tuổi
Mất tại Viet Nam

Patrick Zhou

31 tuổi
Mất tại United States

佳良 周

88 tuổi
Mất tại United States

玉葵 蘇

86 tuổi
Mất tại United States

Ngo Helen Nhan

89 tuổi
Mất tại United States

Huỳnh Văn Sung

99 tuổi
Mất tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thành

71 tuổi
Mất tại Canada
vì nhiễm COVID-19

Nguyễn Đức Tiến

59 tuổi
Mất tại Viet Nam

Trương Phước Hiền

56 tuổi
Mất tại Viet Nam
vì nhiễm COVID-19

Hỉ Hoàng Chương

43 tuổi
Mất tại Viet Nam

Đỗ Thị Oanh

81 tuổi
Mất tại Viet Nam

Phạm Văn Thơ

85 tuổi
Mất tại Việt Nam

Nguyễn Lộc Thế

81 tuổi
Mất tại Viet Nam

Nguyễn Phước Tường

66 tuổi
Mất tại Viet Nam

Nguyễn Thị Thanh Thuận

54 tuổi
Mất tại Viet Nam

BUI BÍCH HÀ

83 tuổi
Mất tại United States

Trần Chí

72 tuổi
Mất tại United States
vì nhiễm COVID-19

Nguyễn Minh

68 tuổi
Mất tại Việt Nam

Huynh-Du Bào Lang

82 tuổi
Mất tại United States

Huỳnh Tư-Nhuệ

87 tuổi
Mất tại United States

N. Anh LE

87 tuổi
Mất tại Việt Nam

Phuong Phat

92 tuổi
Mất tại United States